CIEKAWE HIPOTEZY

  • Książka E. Piątkowskiej dostarcza wielu, cennych in­formacji w tym zakresie. Poza tym stawia ciekawe hipotezy, podsuwa problemy do rozwiązania za­równo rodzicom w ich praktycznym życiu, jak i ba­daczom. Zdarzają się niejednokrotnie odkrywcze, stwierdzenia, mimo braku zastosowania naukowe aparatury pojęciowej i naukowych (socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych) schematów ana­lizy których nieobecność w publicystycznej książce nawiasem mówiąc nie może nikogo dziwie. Skoncentrowanie uwagi na konfliktach  trudnoś­ciach’życia rodzinnego jest również właściwym po­dejściem analitycznym, jeśli’weźmiemy pod uwagę fakt, że najczęściej to dzieci chwytają za pioro, by wziąć udział w konkursie, dzieci, które miały Jakieś kłopoty rodzinne obiektywne lub choćby jedynie w świecie przeżyć. Warto również podkreślić, że praca Ewy Piąt­kowskiej stanowi ciekawe studium obyczajów, rodzinnych (sposób odnoszenia się dzieci do ojca i ojca do dzieci, dystanse wewnątrzrodzinne, postawy dzieci wobec tych dystansów itp.). Ukazuje . też istotne problemy nurtujące współczesne rodziny, rozgrywające się w ich ramach nie zawsze pozytywne pro­cesy wymagające działań korygujących. Oczom czy­telnika jawi się ciekawy, zarys obrazu codziennego życia współczesnych rodzin polskich przynajmniej niektórych ich kategorii. Pod pewnymi względami otrzymujemy obraz ciekawszy niż ten, który uzysku­je się na podstawie krótkich schematycznych odpo­wiedzi respondentów „sterowanych” w trakcie wy­wiadu wystandaryzowanym kwestionariuszem.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!