PYTANIA O OJCA

Odpowiedzi sterowane były serią zadanych pytań odnoszących się do zawodu ojca, sposobu zwracania się do niego zainteresowania z jego strony nauką; dziecka i wychowaniem, udziału w-pracach domo­wych i form spędzania wolnego czasu, konfliktów rodzinnych i ich źródeł. Pytano także o rodzaj sto­nowanych przez ojca kar w,stosunku do dzieci o stosunek dziecka do  ojca (strach, imponowanie), o to jakie zmiany byłyby u ojca pożądane. Dzieci i młodzież w wieku do lat 25 nadesłały około 300 prac konkursowych. Książka składa się z odautorskiego;wstępu, dzie­sięciu rozdziałów i krótkich „refleksji końcowych”. W poszczególnych rozdziałach Autorka odzwiercie­dla kolejno ogólny obraz typowych ojców nakreślo­ny przez korespondentów, relacje ^ między ojcem a’dziećmi rozpatrywane z punktu widzenia egalitaryzmu, stosunek do pracy-ojców, zajęcia domowe  ojców i ich styl życia w domu, stopień dbałości ojca o rozwój – intelektualny swoich dzieci, ich postępy w. nauce, i „rozszerzenie pozaszkolnych zaintereso­wań. Następme przedmiotem analizy są konflikty ‚ , wewnątrzrodzinne w oczach dzieci, ich ocena stoso­wanych kar oraz ich uczucie lęku w stosunku do ^ ojca. Obecna też jest problematyka alkoholizmu nie­których -ojców i. jego rodzinnych konsekwencji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci. Autor­ka .relacjonuje również sposób spędzania wolnego czasu w rodzinach korespondentów oraz zastanawia się nad tym, jakie cechy ojców są przez dzieci aprobowane, a jakie odrzucane.  Autorka zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że na­desłane na konkurs „wypracowania”, zostały w sposób naturalny, niejako automatycznie wyselekcjono­wane.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!