TEMATY INTYMNE

  • W konkursach nie biorą udziału statystycznie przeciętne dzieci, lecz te, które odczu­wają szczególną potrzebę konkursowego wypowie­dzenia się na tematy osobiste, intymne. Może to być spowodowane specyficzną sytuacją rodzinną, szcze­gólnymi cechami osobowościowymi korespondenta lub jego ojca itp. Dlatego też Autorka expressis ver- bis pisze, iż „wypowiedzi, które zebrałam, nie dają najmniejszych podstaw do uogólnień. Można je traktować co najmniej jako materiał sondażowy”.  Zda je sobie też sprawę z tego, że wypowiedzi młodzieży o ojcu i’sytuacji rodzinnej nie są pozbawione subiektywizmu, wobec czego niejednokrotnie nie stanowią dokładnego odzwierciedlenia cech i zachowań ojca.oraz tego wszystkiego, co rzeczywiście w rodzinie .się dzieje. Autorka znalazła jednak właściwy z metodologicznego,punktu widzenia sposób’inter­pretacji zebranych materiałów. „Nie szukałam w li­stach stwierdza tylko obiektywnej prawdy o kontaktach ojcowie i dzieci, ale może-przede, wszystkim przedstawienia ich poprzez pryzmat mło­dzieńczych oczekiwań, i rozczarowań. Innymi słowy, mniejsze znaczenie, miało ustalenie, jacy właściwie ci ojcowie są rzeczywiście, większe zaś, jakimi ich .widzą, kochają lub nie znoszą własne dzieci”.,Nie tylko dla rodziców, ale i dla badaczy życia rodzin­nego istotną sprawą jest zdobycie informacji na te- . mat tego, Jak dzieci ustosunkowują się do swoich rodziców, ich zachowań rodzinnych i pozarodzinnych, ich odnoszenia się do potomstwa i celów wychowawczych oraz życiowych, czego, od nich oczekują w za­kresie zabezpieczenia materialnego, pomocy w nauce oraz kontaktów emocjonalnych i intelektualnych.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!